Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Leadership’

Advertisements

Read Full Post »

Civil rights giant fought for principles with universal applicability

Americans on each third Monday of January honor the life and achievements of the Reverend Martin Luther King Jr. (1929-1968), the 1964 Nobel Peace laureate and the individual most associated with the triumphs of the African-American civil rights movement during the 1950s and 1960s. As a political organizer, supremely skilled orator and advocate of nonviolent protest, King was pivotal in persuading his fellow Americans to end the legal segregation that prevailed throughout the South and parts of other regions, and in sparking support for the civil rights legislation that established the legal framework for racial equality in the United States.

King was among those champions of justice whose influence transcended national boundaries.  A student of the philosophy and principles of nonviolence enunciated by Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), King in 1959 traveled to India, where he studied further the legacy of the man his widow, Coretta Scott King, later would call his “political mentor.”  Nelson Mandela, accepting the 1993 Nobel Peace Prize, similarly credited King as his predecessor in the effort to resolve justly the issues of racism and human dignity.

Son of the prominent (more…)

Read Full Post »

“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.”

“The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problem.”

“If I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide.”

Mahatma Gandhi needs no long introduction. Everyone knows about the man who lead the Indian people to independence from British rule in 1947.

 

So let’s just move on to some of my favourite tips from Mahatma Gandhi. (more…)

Read Full Post »

Ողջույն. հուսով ենք, որ այս դիմումը լրացնելը Ձեզ համար հաճելի և օգտակար կլինի. հաճելի, քանի որ այն մի քիչ կտարբերվի այլ դիմումներից ու թույլ կտա Ձեզ ստեղծագործել ու մտածել, օգտակար, քանի որ ևս մեկ անգամ հայացք կնետեք Ձեր անցած կենսուղու վրա ու կգնահատեք այն:

Դիմումի այս ձևով մենք նպատակ ունենք Ձեզ հետ ապահովել հնարավորինս անմիջական ու թափանցիկ շփում: Փորձեք ցանկացած հարցի մոտենալ մեր տեսանկյունից. ըստ Ձեզ` ինչպիսի՞ տեղեկատվության միջոցով կբացահայտվեն անհատի առաջնորդության հատկանիշներն ու ներուժը: Եվ ինչպե՞ս կմեկնաբանվի այդ տեղեկատվությունը: Ի՞նչ կցանկանայիք իմանալ Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոցի դիմորդի մասին, եթե լինեիք մեր փոխարեն:

ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում ենք դիմումի հետ մեկտեղ schoolforyoungleaders@yahoo.com հասցեին ուղարեկել նաև ձեր CV-ն, 3×4 լուսանկար ու միջնորդագիր: Միջնորդագրի լրացման խորհուրդները տեսեք մեկնաբանությունում:

Շնորհակալություն Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում ուսանելու ցանկության համար:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Հ.Գ. Վերջնաժամկետն է հունիսի 24: Դասերը կսկսվեն օգոստոսի 1-ից:

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ:

Read Full Post »

Lewin’s Leadership Styles

In 1939, a group of researchers led by psychologist Kurt Lewin set out to identify different styles of leadership. While further research has identified more specific types of leadership, this early study was very influential and established three major leadership styles. In the study, groups of schoolchildren were assigned to one of three groups with an authoritarian, democratic or laissez-fair leader. The children were then led in an arts and crafts project. Researchers then observed the behavior of children in response to the different styles of leadership. (more…)

Read Full Post »

In an age where the royal family of Great Britain ruled their kingdom from the luxuries of their throne, a princess emerged that would change the face of the royal family. Princess Diana was one of the most famous people in the world, named one of Times Magazine 100 Most Important People of the 20th century. She was known as the “people’s princess,” until tragically, she was killed in a car accident in 1997 that would lead to questions of: What made Princess Diana such an influential person? Why did 2.5 billion people view her funeral? How did she change the way her country viewed social issues that for centuries were seen as undesirable? (more…)

Read Full Post »

Courage to Change. When a crisis occurs, fear is a natural response. Mrs. Roosevelt’s response is instructive: “Courage is more exhilarating than fear, and in the long run it is easier. We do not have to become heroes overnight. Just a step at a time, meeting each thing that comes up, seeing that it is not as dreadful as it appeared, discovering we have the strength to stare it down.”


Over a year ago when I was visiting my very favorite bookstore , I saw a book titled Leadership the Eleanor Roosevelt Way. Because I am a fan of Mrs. Roosevelt, I knew I had to grab it, but then something happened and distracted me, and I left the bookstore without the book in hand. One thing led to another, and I never got around to ordering it. So I was truly delighted when I visited again last month and the book was still there!

Part biography, part instruction on leadership in the business context, Leadership the Eleanor Roosevelt Way is an easy and interesting read. The author gives a chronological review of Mrs. Roosevelt’s life and draws out the lessons in each stage, which makes for a reasonably effective presentation.

My only quibble with this approach is that (more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: